ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

 

หมายเหตุ นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมัครได้ 1 หลักสูตร เท่านั้น โดยนักเรียนที่สมัคร EP หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จะได้รับการพิจารณาในห้องปกติอัตโนมัติ กรณีห้องเรียน พิเศษเต็ม

ขั้นตอนการ สมัครเข้าเรียน

  1. นักเรียนที่มีความสนใจ สามารถศึกษาจาก คู่มือสมัครสอบ/วิธีใช้งาน | ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561
  2. นักเรียนทำการสมัครสอบคัดเลือกโดยเลือกประเภทที่นักเรียนสนใจตามเมนู รายการ ทั้งระดับ ชั้น ม.1 และ ระดับชั้น ม. 4
  3. เข้ากรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยระบบ จะปิดการรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.
  4. พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบให้เรียบร้อย แล้วแนบหลักฐานประกอบการสมัครสอบให้ครบถ้วน มาตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายวิชาการ (งานรับนักเรียน 2561 )
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
9 หมู่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว
จ. พะเยา 56000


ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบมาตามที่อยู่ข้างต้นภายใน 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ